Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Besplatne radionice Udruge Bioteka u Rovinju!

Udruga Bioteka poziva sve zainteresirane da nam se pridruže na našim zabavnim i edukativnim znanstvenim radionicama u sklopu projekta „Ključ za život – morska priča u Rovinju”, 19. i 20. rujna 2016.

Cilj projekta “Ključ za život – morska priča u Rovinju” je educirati djecu (dobne skupine 7-13 godina) o važnosti bioraznolikosti i očuvanja prirode s posebnim naglaskom na priobalni i obalni ekosustav (supralitoral i mediolitoral), kroz niz zabavnih “uradi sam” aktivnosti na otvorenom.

Tijekom jednodnevne radionice sudionici će se, radeći u malim timovima, upoznati s identifikacijom biljaka, algi i životinja uz determinacijske ključeve prilagođene njihovom uzrastu, tehnikama promatranja i hvatanja životinja te praćenja njihovih tragova, kao i skupljanjem morskih algi i biljaka.

img57a86e45df422

Kroz kreativne aktivnosti, igre i pokuse djeca će upoznati termine kao što su bioraznolikost, stanište, hranidbena mreža, invazivne vrste, ekološki otisak, ali i razne biološke prilagodbe koje su organizmi razvili zbog života u obalnom i priobalnom području te načine na koji su organizmi ugroženi ljudskom djelatnošću.

Cilj radionica je upoznati bioraznolikost lokalnih staništa, biljaka, algi, životinja i drugih živih bića kroz aktivno učenje u prirodi te otkriti načine na koje možemo doprinijeti njihovoj zaštiti i očuvanju. Radionice također potiču učenje, istraživanje, kritičko razmišljanje, timski rad u djece te ekološke izbore i upotrebu prirodnih resursa na održivi način (smanjenje ekološkog otiska na lokalnoj i globalnoj razini).

Zbog uzrasta sudionika, predviđeno trajanje radionice je 3 školska sata u što su uključeni povremeni odmori.

https://www.youtube.com/watch?v=c_5Rd0fzpb8

Informacije o projektu i prijavama za radionice

Naziv radionice: Ključ za život – morska priča u Rovinju!

Mjesto odvijanja: Rovinj, gradska plaža (o točnoj lokaciji svi polaznici radionice bit će pojedinačno obaviješteni nakon završetka procesa obrada prijava)

Termini odvijanja:

19. rujna 2016. (ponedjeljak), 17:00h – 20:00 h, 25 sudionika

20. rujna 2016. (utorak), 17:00 h – 20:00 h, 25 sudionika

Dobna skupina: 7 -13 godina

Cijena: besplatno

Prijave:  

e-mail: kristina.duvnjak@bioteka.hr

U prijavama obavezno navesti ime, prezime i starost djeteta te e-mail i telefonski kontakt roditelja.

Napomene:

Molimo roditelje da djeci  pripreme užinu i piće za odmor u pauzama.

U slučaju kiše radionice će se svejedno održati. Ponesite kabanicu i prikladnu odjeću i obuću. Hvala!

______________

Laboratorio gratuito a Rovigno dell’associazione Bioteka

 

L’associazione Bioteka invita tutti gli interessati a partecipare al laboratorio scientifico,  educativo ma allo stesso tempo divertente, che fa parte del progetto “La chiave per la vita” il racconto  marino a Rovigno, il 19 novembre 2016.

L’obiettivo  del progetto “La chiave per la vita” il racconto  marino a Rovigno è educare i bambini (fascia d’età dai7 ai 13 anni)  dell’importanza della biodiversità e della  salvaguardia  della natura con l’accento sul sistema  subcostiero e costiero  (la battigia, il mediolitorale) in diverse e divertenti  attività “fai da te” all’aperto.

Durante il laboratorio, che si svolgerà  in una giornata, i partecipanti, lavorando in piccoli gruppi, con chiave di determinazione  adeguata  alla loro eta’ riconosceranno le  piante, le alghe e gli  animali ,  le tecniche d’osservazione e di cattura degli animali,  seguiranno le loro tracce e raccoglieranno le alghe e piante marine.

 

Durante  le attività creative, i giochi e gli esperimenti  i bambini faranno conoscenza dei termini come ad esempio: la biodiversità, l’habitat, la rete alimentare, le specie invasive,l’impronta ecologica e l’ adattamento   animale che gli organismi hanno sviluppato durante  la vita nella zona  costiera e subcostiera,  la minaccia dell’uomo e delle sue attività sugli organismi marini.

L’obiettivo del laboratorio  è conoscere la biodiversità, l’habitat delle piante, delle alghe,  degli animali  e di altri esseri viventi attravisto l’ apprendimento attivo all’aria aperta, tra la natura. Inoltre l’obiettivo è scoprire i modi di salvaguardare la natura. Il laboratorio sviluppa l’apprendimento, la ricerca, il pensiero critico, il lavoro di gruppo dei bambini, le scelte ecologiche, l’uso dei beni della natura in modo equilibrato  (ridurre l’impronta ecologica a livello locale e globale).

Il laboratorio ha la durata di 135 minuti, adatto  per l’età dei partecipanti, inclusi  gli intervalli  di riposo.

 

Informazioni sul progetto e l’iscrizione al laboratorio

Nome del laboratorio: “La chiave per la vita” il racconto  marino a Rovigno

Località: Rovigno, parco foresta Zlatni rt (tutti i partecipanti saranno informati in tempo sulla località prescelta)

Data: 19 novembre 2016  (sabato), 10:00 – 13:00 , 25 partecipanti

Età dei partecipanti: 7 -13 anni

Prezzo: gratuito

Iscrizione:  e-mail: kristina.duvnjak@bioteka.hr

Nell’iscrizione è obbligatorio scrivere il nome, il cognome e l’età del bambino e l’e-mail e il contatto telefonico dei genitori

Nota:

Si prega i genitori di preparare la merenda e le bevande per gli intervalli  di riposo.

In caso di pioggia il laboratorio  si terrà ugualmente. I bambini sono pregati di portare vestiti e scarpe adeguate alla pioggia.

“La chiave per la vita” il racconto  marino a Rovigno e’ sufinanziato dalla citta’ di Rovigno

Ringraziamo per il supporto!

________________________

Projekt “Ključ za život – morska priča u Rovinju” sufinanciran je sredstvima grada Rovinja.

Zahvaljujemo na potpori! 

Članak je izmijenjen 7. studenog 2016.

 

img57cf4f1248426